ตัวอย่างผลงานนักเรียนการเว็บไซต์ท่องเที่ยวเมืองชัยภูมิ
นางสาวชนัสถ์นันท์ ทองเวียง นายณัฐวัฒน์ ป้อมสุวรรณ นายเชิดศักดิ์ เพ็งภูเขียว นางสาวพรพนา สารเงิน นางสาวศิริวรรณ ลาหา

 

 

 

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 182 หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
khoksaat_2018@hotmail.com