โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา || ปรัชญาโรงเรียน การศึกษาคือกระบวนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณธรรม"
เมนูโรงเรียน
ระบบบริหารสถานศึกษา

ผลการพัฒนางาน (PA)
เมนูสำหรับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
สื่อนวัตกรรมครู
  •  นางสาวเกศกนก ยงเพชร
  •  นางสาวสุดาทิพย์ พลเสนา
  •  นายกฤษณะ เลขาโชค
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย
คู่มือการใช้ Google Form
บทสวดมนต์
วีดีโอการสอนของครู
 
     
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ข่าวการศึกษา
 
ติดต่อเรา
 
 
 
     
ผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัด
  •  โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม
     โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
ลิงค์น่ารู้

 

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 182 หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
khoksaat_2018@hotmail.com