ข้อมูลทั่วไป


         @  ที่ตั้งเลขที่ 182 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะอาด  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  พื้นที่ 30 ไร่ 78 ตารางวา
และปี  พ.ศ.2547  นายพรมมา  ภูพิรมย์  บริจาคที่ดินเพื่อเป็นสาธารณสมบัติของโรงเรียน  1 ไร่ 8 ตารางวา 
  

               @  คติพจน์    โมกโข กัลยานิยาสาธุ  (เปล่งวาจางาม  ยังประโยชน์ให้สำเร็จ)

@  อักษรย่อ    ค.อ. หมายถึงโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา
   @   สีประจำโรงเรียน     เหลือง – ชมพู – เขียว


                                      เหลือง     หมายถึง  ความสามัคคี
                                      ชมพู        หมายถึง  ความสุภาพอ่อนโยน       
                                      เขียว       หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง
              @  ตราโรงเรียน  รูปดอกบัวเหนือน้ำ   หมายถึง บุคคลย่อมมีความแตกต่างในด้านการศึกษา

@  อัตลักษณ์โรงเรียน  :  ยิ้มง่าย  ไหว้งาม   นามโคกสะอาดวิทยา
@  เอกลักษณ์โรงเรียน  :  รักการทำงาน

 

 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาเดิมเป็นสาขาโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลหนองคอนไทย เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา   เมื่อปีการศึกษา 2530 โดยรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการในเขตตำบลหนองคอนไทย  นอกจากนั้นมีนักเรียนในเขตติดต่อใกล้เคียงมาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  คือตำบลกุดยม  และตำบลโคกสะอาด
               ปีการศึกษา  2533 – 2534  นักเรียนจากตำบลโคกสะอาด  ได้เข้ามาศึกษาต่อเป็นจำนวนมากขึ้น  ดังนั้นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจึงได้จัดประชุมเพื่อหาทางช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว เพราะการเดินทางไม่สะดวก ที่ประชุมจึงมติให้ทางโรงเรียนเปิดสาขาขึ้นที่ตำบลโคกสะอาดโดย  นายสุพร  เริงชัยภูมิ  ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมในขณะนั้น จึงได้ออกสำรวจและสอบถามประชาชนตำบลโคกสะอาด  และได้พิจารณาบริเวณที่เหมาะสมที่สุดในการจัดตั้งสาขาโรงเรียน  คือที่สาธารณะประโยชน์หมู่ที่ 10  บ้านแซงวัวชน ตำบลโคกสะอาด  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  และทางโรงเรียนได้ดำเนินการขออนุญาตจากกรมสามัญศึกษา   เพื่อจัดการเรียนการสอน  และได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอน  ตามหนังสือคำสั่งของกรมสามัญศึกษาที่  ศธ.0726/15171  ลงวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ 2535

 

 

 
     

 

 

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 182 หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
khoksaat_2018@hotmail.com