โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา || ปรัชญาโรงเรียน การศึกษาคือกระบวนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณธรรม"
 
     
 
คำขวัญของโรงเรียน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 182 หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
khoksaat_2018@hotmail.com