บทเรียนที่ 2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม micro:bit (1)
     บทเรียนที่ 3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม micro:bit (2)
     บทเรียนที่ 4 คำสั่งควบคุมมอเตอร์
     บทเรียนที่ 5 การอ่านค่าเซนเซอร์
     บทเรียนที่ 6 คำสั่งหุ่นยนต์ตรวจจับเส้นอย่างง่าย
     บทเรียนที่ 7 การสร้างฟังก์ชั่นและเรียกใช้งานฟังก์ชั่น
     บทเรียนที่ 8 คำสั่งควบคุมเซอร์โวมอเตอร์
     บทเรียนที่ 9 คำสั่งวัดระยะทางด้วยอัลตร้าโซนิค
    แบบทดสอบหลังเรียน
    แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
    ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
    ผู้จัดทำ
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การใช้ micro:bit เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
รายวิชา ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผู้เรียนควรทำความเข้าใจในไปทีละขั้นตอนโดยเริ่มจากการอ่านคำแนะนำการใช้บทเรียน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้แล้ว อ่านคำอธิบายรายวิชา เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้ เรียนเกี่ยวกับการเรียนรายวิชานี้ ขั้นตอนต่อไป
เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ของตนเองควรคลิกที่หัวข้อ แบบทดสอบ ก่อนเรียน เพื่อลองทำแบบทดสอบไว้ใช้เปรียบเทียบพัฒนาการ
ก่อนเรียนและหลังเรียน ในการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้ เรียนสามารถคลิกเลือกหัวข้อได้ตามลำดับหรือ แล้วแต่ความต้องการของผู้เรียน
หากเรียนแล้วไม่เข้าใจผู้เรียนสามารถคลิกเลือกเรียนซ้ำหัวข้อนั้นๆ ได้จนกว่าจะเข้าใจ
        เนื้อหาบทเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใช้ Micro : bit เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์  มีจำนวน 9 บทเรียน 
เวลา 18 ชั่วโมง ประกอบด้วย
 
  บทเรียนที่  1  รู้จักกับบอร์ด micro : bit และการใช้งานเบื้องต้น
  บทเรียนที่  2  พื้นฐานการเขียนโปรแกรม micro:bit (1)
  บทเรียนที่  3  พื้นฐานการเขียนโปรแกรม micro:bit (2)
  บทเรียนที่  4  คำสั่งควบคุมมอเตอร์
  บทเรียนที่  5  การอ่านค่าเซนเซอร์
  บทเรียนที่  6  คำสั่งหุ่นยนต์ตรวจจับเส้นอย่างง่าย
  บทเรียนที่  7  การสร้างฟังก์ชั่นและเรียกใช้งานฟังก์ชั่น
  บทเรียนที่  8  คำสั่งควบคุมเซอร์โวมอเตอร์
  บทเรียนที่  9  คำสั่งวัดระยะทางด้วยอัลตร้าโซนิคเซนเซอร์
 
 
     
ออกแบบและพัฒนาโดย นางสาวเนตร บุญวาสนา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 182 หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 โทร 044-881-987 E-mail : natekoy9@gmail.com